วิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
Center of Innovation for Medical Technology and Physical Therapy

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
3. บริการวิชาชีพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบริการวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

ค่านิยม SMILE
S = Social devotion การอุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชน
M = Management by fact การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
I = Innovation focus การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกพันธกิจ
L = Life long learning การเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
E = Excellence service การมุ่งเน้นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร
อยู่แบบพี่น้อง เสียสละเพื่อองค์กร ร่วมสร้างงานสำเร็จ

สมรรถนะหลัก
CC1. Precision medicine ด้านการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษา
CC2. Personalize medicine ด้านกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ