หลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9

หลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ยุพา เอิ้อวิจิตรอรุณ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้ร่วมสอน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้
สำหรับในปี 2564 นี้ ได้มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7 คน การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก ระหว่าง 5 กรกฎาคม-31 สิงหาคม เป็นการศึกษา ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การนำเสนอและอภิปราย ภาคที่ 2 ระหว่าง 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม โดยตลอดเดือน พฤศจิกายน เป็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ใน กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และกลับมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดเดือน ธันวาคม
หลักสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์การธนาคารเลือดให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการงานบริการโลหิตที่สัมพันธ์กับวิชาการอย่างเหมาะสม คุ้มค่าคุ้มทุนให้ได้มาตรฐาน สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แก้ปัญหา และวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตได้อย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
หลักสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม ปัญหาสุขภาพ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งนโยบายสุขภาพของประเทศ มีรายวิชาที่มุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางการบริการโลหิต ทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความร่วมมือในเครือข่าย เขตบริการสุขภาพ แนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนาสมรรถนะ และการเพิ่มประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ภาคบริการโลหิต และศึกษาดูงานโรงพยาบาลจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ศึกษารายวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิชาสถิติและการวิจัย ในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการและการวิจัยจากงานประจำ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนจะต้อง นำเสนอโครงสร้างการศึกษาอิสระ จากงานประจำ 1 เรื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา

คณะเทคนิคการแพท …