อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.ม./ปร.ด วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น รูปไดอะแกรมประกอบ Manuscript หรือ Graphical abstract มี workshop การทำรูปด้วยโปรแกรม PowerPoint ในช่วงท้ายของการบรรยาย

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เตชะเสน อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพท …