อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา งานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบงานด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรทัย ลุลงยศ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ สังกัดกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 42 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS)

คณะเทคนิคการแพท …