อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา งานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบงานด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรทัย ลุลงยศ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ สังกัดกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 42 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์

Check Also

ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นทางกายภาพบำบัด เรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทางกายภาพบำบัดในเด็ก : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (Strategy of Management in Pediatric Physical Therapy: Evidence-Based Research to Practice)

       ด้วยคณะเ …