อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา งานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบงานด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในหัวข้อการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรทัย ลุลงยศ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ สังกัดกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 42 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน

วันที่ 3 กุมภาพ …