แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน ผลปฏิบัติราชการ (สายผู้สอน)

– แบบ ป1.
 แบบ ป2. สำหรับราชการ
– แบบ ป2. สำหรับพนักงาน
– แบบ ป2. มข.

Check Also

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …