แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ และ Mr.Min Wang  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงค …