แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้กล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ พร้อมด้วยทีมบรรณาธิการวารสาร โดย รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา ผศ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน และผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร Arch AHS ได้ร่วมต้อนรับและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวารสาร เพื่อนำไปสู่ฐาน Scopus ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์ บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่: Journal of Associated Medical Sciences (J Assoc Med Sci) อ.กภ.อารยา ญานกาย และนายฐปพล คำน้อย
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: ฐะปะนีย์ ประไพเมือง / อภิชญา ไร่วิบูลย์

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน

วันที่ 3 กุมภาพ …