โครงการอบรมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม วิจัย และวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น ในโอกาสกล่าวเปิดโครงการอบรมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาและบุคลากรของ ม.ขอนแก่น จำนวน 38 คน
ณ ห้องประชุม 42 ปี คณะเทคนิคการแพทย์

Check Also

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัย …