“โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 11 Special Course Training in Transfusion Science”

 “โครงการอบรมเฉพาะทาง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 11
Special Course Training in Transfusion Science”

ระยะเวลา : 4 เดือน ระหว่าง 29 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม และ 2 ตุลาคม–30 พฤศจิกายน 2566
สถาบันดำเนินการ
สถาบันหลัก   : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันสมทบ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ค่าลงทะเบียน : 40,000 บาท
รับจำนวน     :  10 คน

เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://kku.world/h20vf
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://kku.world/n025v

Check Also

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

ขอเชิญนักเทคนิค …