โครงการ “AMS First Stage for research and Innovation 2022”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมโครงการ “AMS First Stage for research and Innovation 2022” ของนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์
เวทีนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
ในภาคบรรยาย
1. ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
2. อ.ดร.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์
อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
3. กภ.วรวุฒิ อุสุภราช นักกายภาพบำบัด
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้บริการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ
ในภาคโปสเตอร์
1. ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ
อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ด้านระบบประสาท
2. ผศ.ดร.รวยริน ชนาวิรัตน์
อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ด้านระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
3. ผศ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ด้านกายภาพบำบัดแบบบูรณาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ดังนี้
บรรยาย 9 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบัณฑิตศึกษา
1. ชื่อเรื่อง ผลของตำแหน่งตัวกระตุ้น ความถี่การสั่นสะเทือน และรหัสทิศทางต่อความแข็งของกล้ามเนื้อ Upper Trapezius ที่วัดโดยใช้ Magnetic Resonance Elastography (MRE) โดย นายวีระพงษ์ สุจริต
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
1.ชื่อเรื่อง ความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยวัดระยะจากท้ายทอย ถึงพื้นเตียง โดย นางสาวสิริรัตน์ มุลตะกร, นางสาวเมทินี ยามตะเวช, นางสาววสุนันท์ ศรสำราญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.ชื่อเรื่อง สัดส่วนและความเร็วในการเดินของผู้ที่มีความสามารถด้านการเดินระดับต่าง ๆ
โดย นายฐนกร อาสนาทิพย์, นางสาวจิรนันท์ อุดมพุทธชาติ
2.ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินค่า การรู้เท่าทันสื่อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย นางสาวชัชญา ใจมณี, นางสาวชุติภัทร แสนเตปิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.ชื่อเรื่อง การศึกษาความเที่ยงภายในและระหว่างผู้ประเมินของแบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) ฉบับภาษาไทย
โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: การศึกษานำร่อง
โดย นางสาววราพร คำประวัติ, นางสาวกนกวรรณ ญาณภัทร์
2.ชื่อเรื่อง การพัฒนาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านสำหรับนักวิ่งที่มีกลุ่มอาการปวดหน้าแข้งทางด้านใน
โดย นางสาวปาลิตา สวราชย์, นายพยุพล ทองสันทัด, นายธนะพัฒน์ ศิริธนารัตนกุล
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. ชื่อเรื่อง พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการ ในชุมชนสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดย นายชยากร พิพิศจันทร์, นางสาวสรารัตน์ ช่างเหล็ก, นางสาววิมลสิริ เจริญครบุรี
2. ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของแผ่นประคบร้อนจากเถ้าแกลบและแผ่นประคบร้อนมาตรฐาน
โดย นางสาวกันยารัตน์ ออมสิน, นางสาวพชรภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์
3. ชื่อเรื่อง ผลของการออกกําลังกายต่อมุมควอดไดรเซ็ปส์ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ควอดไดรเซปส์ อาการปวดและการจํากัดการทํางานข้อเข่าในผู้ป่วยที่มี Patellofemoral Pain Syndrome
โดย นางสาวปวิษฎา จันทศิลา, นางสาวพรลดา มหาวรศิลป์
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
โปสเตอร์ 6 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
1.ชื่อเรื่อง การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
โดย นายศักรินทร์ พลเวียง, นายสุริยันต์ ถวิลไพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.ชื่อเรื่อง ผลของการนวดไทยในออฟฟิศซินโดรมต่อความแข็งของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน: การศึกษานำร่อง
โดย นายณัฏฐ์ ทองนำ, นายมณัสวี เนตรกระจ่าง
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
1.ชื่อเรื่อง ความชุกของภาวะกระดูกสันหลังค่อมในนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย นายกฤช ศรีเมือง, นางสาวกุลสตรี สาเพ็ง, นางสาวกัญญาณัฐ โลหาวุธ
2.ชื่อเรื่อง การประเมินการใช้งานและการยอมรับต่อการใช้สมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด
โดย นายพิสิฐชัย อาชาเทวัญ, นายนนทกิตตน์ บุญชื่นชม, นางสาวณัฏฐธิดา ไชยยศ
3.ชื่อเรื่อง ผลทันทีของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยสไปเดอร์คอร์ดต่อความยืดหยุ่นของลำตัว ในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีความยืดหยุ่นต่ำ
โดย นายทวีศักดิ์ แก้วจีน, นางสาวนวพร อุ่นศิลป์, นางสาววนัชพร ปราศรี
4.ชื่อเรื่อง การสำรวจสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ทางคลินิกขณะเคาะปอดด้วยมือในทางเดินหายใจผู้ใหญ่จำลอง: ความถี่ แรงตกกระทบ ความล้าและการทำซ้ำ
โดย นายปวีณ เตาวลานนท์, นางสาวสุทธิดา บรรยง
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน

วันที่ 3 กุมภาพ …