กองบริหารงานคณะฯ

นางจันทร์หอม คำภู
Mrs.Janhorm Khamphoo
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
email:jankum@kku.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

      คุณเอมอร  ทุยบึงฉิม

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
งานบริหารและธุรการ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
งานยุทธศาสตร์

 

1. คุณกรพัชรา ปุ๋ยภูงา
2. คุณจันทร์หอม คำภู
3. คุณจำนงจิต ชมภูวิเศษ
4. คุณจิราวุฒิ ผิวพันคำ
5. คุณจีระนันท์ ชมที
6. คุณชมภูนุช คูหะมณี
7. คุณชาญวิทย์ วงศ์ศรีรักษา
8. คุณฐะปะนีย์ ประไพเมือง
9. คุณณัฐติยา วิชาเรือง
10. คุณดรุณี ชูคันหอม
11. คุณตะวัน พลทองมาก
12. คุณทรงเดช ทวีพร
13. คุณธรรมการ ใจเพ็ชร์
14. คุณนาถฤดี เกียรติพนมแพ
15. คุณบุญฤทธิ์ หลอดคำ
16. คุณปดารณี พวกพระลับ
17. คุณพงษ์ประทีป พลยางนอก
18. คุณมนัส จันทหาร
19. คุณมยุรี ฮาตแสนเมือง
20. คุณรสรินทร์ สาที
21. คุณลักษณารีย์ พระชัย
22. คุณวลาลักษณ์ ช่างสากล
23. คุณวิยุดา แก้ววังปา
24. คุณวีรศักดิ์ โคตฮุย
25. คุณศุภกร ขรรค์แก้ว
26. คุณสายัณห์ ศรีเพชร
27. คุณสำรวย แก้วสีขาว
28. คุณสุดาวดี ชัยเดชทยากุล
29. คุณสุภาพร ปัญญา
30. คุณหริภัทร พงษ์สุวรรณ
31. คุณอริสรา อุดจันทร์
32. คุณอัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
33. คุณเอมอร ทุยบึงฉิม
34. คุณโลมใจ ผุยชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. คุณปดารณี พวกพระลับ
2. คุณปรัชญา กาละดี
3. คุณวันวิสาร์ ไชยฤทธิ์
4. คุณวิลาวัณย์ วงษ์ไชยา
5. คุณอนัญญา ชินวงษ์

กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ

1. กภ.ธัญวรัตน์ ลุนสาร
2. คุณคมขำ ชัยนิคม
3. คุณจงจิตร บุตรทะสี
4. คุณจันทร์ทิพย์ จันทร์สว่างพงศ์
5. คุณธนบดี สุวรรณศร
6. คุณธนาดูล คำแพง
7. คุณธิดารัตน์ แซ่ซือ
8. คุณวศิน พรหมคลัง
9. คุณเสกสิทธิ์ สังคีรี
10. ทนพญ.กรสิริ ไสยรส
11. ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล
12. ทนพญ.พิสมัย สายสุด
13. ทนพญ.ศศิธร ไขชัยภูมิ
14. ทนพญ.สุชีวา ว่องไว

เจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพฯ

1. คุณคมกฤษณ์ สุขไมตรี
2. คุณฉัตรลดา ทับทิมงาม
3. คุณชัชวิทย์ จ้ำแพงจันทร์
4. คุณณัฐติชา แก้ววิทย์
5. คุณประกายกาณ์ ชูศร
6. คุณผ่องศรี หอมสมบัติ
7. คุณพรพิมล ชัยมะเริง
8. คุณมานะ กระแสโสม
9. คุณรุ่งทิพย์ เฉลิมแสน
10. คุณวรางคณา สุขพืช
11. คุณสุนทรี ศรีสองเมือง
12. คุณหนึ่งฤทัย ภู่วนิชย์
13. คุณอมรรัตน์ กรณีกิจ
14. คุณอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์
15. คุณเกศกมล แก้วชู
16. คุณเกศรากร โอษฐยิ้มพราย
17. คุณเกศินี พรมโสดา
18. คุณเมฐิกานต์ จิตสุภารัตน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

1. คุณพัชณี วงษ์อำนวย
2. คุณวชิราภรณ์ ทวีนันท์
3. คุณสิมาพร พรหมเมตตา
4. คุณอนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ