วิสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ เป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดระดับสากล
พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 3. บริการวิชาชีพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบริการวิชาการแก่สังคม 4. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
ค่านิยม SMILE
S = Social devotion การอุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชน
M = Management by fact การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
I = Innovation focus การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในทุกพันธกิจ
L = Life long learning การเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
E = Excellence service การมุ่งเน้นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
วัฒนธรรมองค์กร อยู่แบบพี่น้อง เสียสละเพื่อองค์กร ร่วมสร้างงานสำเร็จ
สมรรถนะหลัก CC1. Precision medicine ด้านการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษา
CC2. Personalize medicine ด้านกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ