AMS

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒน …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรบุคลากรและนักศึกษา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujita Health University

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรบุคลากรและนักศึกษา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujit …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เตชะเสน อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑ …

Read More »

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญการจัด …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมออกโรงทาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมออกโรงทาน และร่วมพิธีทอดผ้าป …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณาอาจารย์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณาอาจารย์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 และได้ร่วมปร …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้บริหารร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้บริหารร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี กองบ …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตกุศล …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทกมล หรรษาวงศ์ และ นางสาวกนกอร ธนะสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทกมล หรรษาวงศ์ และ นางสาวกนกอร ธนะสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Malaysian Journal of Medical Sciences ชื่อเรื่อง: A 6-Week Nine-Square E …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี และ MISS NANG EI EI AUNG ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี และ MISS NANG EI EI AUNG ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Medical science monitor basic research ชื่อเรื่อง: FLT3 Gene Mutations …

Read More »