AMS

“คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางอนัญญา ชินวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ”

“คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางอนัญญา ชินวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ”  

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ และสร้างเสริมวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา งานบริหารและธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ และสร้างเสริมวินัยจราจร” ให้กับพนักงานขับรถ และบุคลา …

Read More »

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 08.30 น. นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินด …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เทคนิคการแพทย์ งานวิจัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เทคนิคการแพทย์ งานวิจัย และนำเยี่ยมชมศูนย์กายภาพและฟื้นฟู ตล …

Read More »

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดกิจกรรม “AMS Publication Super CAMP”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดกิจกรรม “AMS Publication Super CA …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Associated Medical Sciences ชื่อเรื่อง: Validity and reproducibility of ch …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ นางสาวอภิญญา จันนาวัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

     AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ นางสาวอภิญญา จันนาวัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo ชื่อเรื่อง: High Level of Serum Coiled-coil Domain …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Laboratory Hematology ชื่อเรื่อง: Hemoglobin EE disease in y …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และ MISS SITT NYEIN PHYU ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และ MISS SITT NYEIN PHYU ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Multidisciplinary Healthcare ชื่อเรื่อง: Responsiven …

Read More »