AMS

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 The 22nd Japan Education Fair in Khon Kaen”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 The 22nd Japan Education Fair in Khon Kaen” ณ ห้องประชุมสา …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร และบุคลากร CISMaP ให้ต้อนรับ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร และบุคลากร CISMaP ให้ต้อนรับ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านฟีโนมิกส์ ครั้งที่ 1 (The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics (IRURP) Symposium 2023)”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านฟีโนมิกส์ ครั้งที่ 1 (Th …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ รองศาสตราจารย์นันทรัตน์ โฆมานะสิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จิราพร สิทธิถาวร ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒน …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรบุคลากรและนักศึกษา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujita Health University

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรบุคลากรและนักศึกษา สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Fujit …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เตชะเสน อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑ …

Read More »

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญการจัด …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมออกโรงทาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมออกโรงทาน และร่วมพิธีทอดผ้าป …

Read More »