thapanee Prapaimueang

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565” ประเภทวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.กภ.พิศมัย มะลิลา ผศ.ดร.ทนพญ.อัญชลี เตชะเสน …

Read More »

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม – โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการว …

Read More »

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม – โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท รับจำนวน :  50 คน #การลงทะเบียน …

Read More »

โครงการอบรมการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และ การหาค่าความไม่แน่นอน

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม – โครงการอบรมการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และ การหาค่าความไม่แน่นอน ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท รับจำนวน : …

Read More »

โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (จัด 2 รอบ)

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (จัด 2 รอบ) ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท รับจำนวนรอบละ :  60 คน (รวม 120 คน)  #การลง …

Read More »

โครงการอบรมการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท รับจำนวน :  10 คน # …

Read More »