thapanee Prapaimueang

รับสมัครคนสวน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา      ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สมัค …

Read More »

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน    เป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 9,48 …

Read More »

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund จากการประกวดในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี พ.ศ. 2654             ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอ …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.ม./ปร.ด วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” …

Read More »

“เปิดคลินิก (MT/PT) อย่างไร ให้ไปรอด”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่     13      /2565 เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป …

Read More »

การประชุมวิชาการ FHU-KKU Online school for the 3rd & 4th year students, 2022FHU-KKU Online school

การประชุมวิชาการ FHU-KKU Online school for the 3rd & 4th year students, 2022FHU-KKU Online school ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom โดยเป็นความร่วมมือ …

Read More »

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” ตัวแทนสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายผ …

Read More »

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิค …

Read More »

อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา งานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน …

Read More »