thapanee Prapaimueang

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแ …

Read More »

หลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ”

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ” 6-7 มิถุนายน 2565 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน [PTCEU 13.3 คะแนน] สมัครลงทะเบ …

Read More »

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Zoom “การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration” 11 มิถุนายน 2565 จำนวน 150 คน [PTCEU 6 คะแนน] ลงทะเบียน: https://fo …

Read More »

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาPT รุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด (PT) คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชา PT คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชา PT ร่วมกับนักศึกษา PT ปี 2 ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิ …

Read More »

โครงการ “AMS First Stage for research and Innovation 2022”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมโครงการ “AMS First Stage for researc …

Read More »

กิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้เปิดกิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 โดยมีผู้นำเสนอ 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ ตำแหน่งพ …

Read More »

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ. สมจิตร์ จินาภักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิ …

Read More »

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ทนพญ. ภัทรวีย์ สร้อยสังวาลย์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิช …

Read More »

ต้อนรับนายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และบุคลากร ให้การต้อนรับนายสุกิจ …

Read More »

อบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรการจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ”

“เปิดลงทะเบียนการอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรการจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ” วันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65 (10 วัน) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาล …

Read More »