thapanee Prapaimueang

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ. สมจิตร์ จินาภักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิ …

Read More »

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ทนพญ. ภัทรวีย์ สร้อยสังวาลย์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิช …

Read More »

ต้อนรับนายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และบุคลากร ให้การต้อนรับนายสุกิจ …

Read More »

อบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรการจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ”

“เปิดลงทะเบียนการอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรการจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ” วันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65 (10 วัน) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาล …

Read More »

อบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท”

“เปิดลงทะเบียนการอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท” วันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65 (10 วัน) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแ …

Read More »

ราคาจำหน่ายบริการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

“ราคาจำหน่ายบริการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ -การผลิตโปรตีนคอมบิแนนท์ -การผลิตแอนติบอดี -การทดสอบคุณสมบัติ แอนติเจนหรือแอนติบอดี ————————- สนใจติด …

Read More »

การประชุมวิชาการกัญชา ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา รองผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์แล …

Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่า …

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.อรุณนี สังกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอน …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยอาจา …

Read More »