thapanee Prapaimueang

ยินดีกับ นางอริสรา อุดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางอริสรา อุดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5196/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทสนับสน …

Read More »

ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ ที่กรุณามอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ ที่กรุณามอบทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Read More »

“ชื่นชม ยินดี” กับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2564

เมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ นายทรงฤทธิ์ ศรีลุนช่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคน …

Read More »

U2T-ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเสนอในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

U2T-ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเสนอในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ต.ศิลา อ.เมือ …

Read More »

“แสดงความยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

“ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บั …

Read More »

ตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ บุคลากรจากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา คณะเท …

Read More »

การอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ยุพา เอิ้อ …

Read More »