ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือกับ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกับ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการกองทดสอบความชำนาญ ในหัวข้อ ความร่วมมือจัดเตรียมวัตถุทดสอบ สำ …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรุณณี สังกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ ให้การต้อนรับคุณเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ และ คุณพรทณี ธนสารศิลป์ ในโอกาสให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

       เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรุณณี สังกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่า …

Read More »

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน”

    วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศของบุคล …

Read More »

โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น”

    คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ โดยไ …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ 51 ปี

    วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.00 – 08.30 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ 51 ปี ณ ห …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

    วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ป …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

    วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.00 – 09.30 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ คร …

Read More »

กิจกรรมภายใต้โครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมภายใต้โครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้ …

Read More »

โครงการอบรมการป้องกันการระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมการป้องกันการระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพร้อมในการป้องกันและระงั …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ในโอกาสเข้าศึกษาด …

Read More »