ข่าวกิจกรรม

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบ …

Read More »

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร เมื่อ วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ได้จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 …

Read More »

กิจกรรม FHU-KKU Online International Exchange Program 2021

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร …

Read More »

“แสดงความยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

“ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บั …

Read More »

ตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ บุคลากรจากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา คณะเท …

Read More »

รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล มอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่กรุณามอบทุนการศึกษามูลค่า 18,000 บาทให้กับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

Read More »

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะส …

Read More »

เสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะ นำโดยรองศาตราจารย์ ดร.จุรีรตน์ ดาดวง คณบดี รวมถึงหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด หัวหน้างาน ผู้จัดการส …

Read More »

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุรีรั …

Read More »

“AMS Happy Body สุขภาพดี ชีวีสดใส”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ประธานโครงการ ได้เปิดโครงการ …

Read More »