ข่าวหน้าแรก

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่ …

Read More »

“คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางอนัญญา ชินวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ”

“คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางอนัญญา ชินวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ”  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565” ประเภทวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.กภ.พิศมัย มะลิลา ผศ.ดร.ทนพญ.อัญชลี เตชะเสน …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Associated Medical Sciences ชื่อเรื่อง: Validity and reproducibility of ch …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ นางสาวอภิญญา จันนาวัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

     AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ นางสาวอภิญญา จันนาวัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo ชื่อเรื่อง: High Level of Serum Coiled-coil Domain …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Laboratory Hematology ชื่อเรื่อง: Hemoglobin EE disease in y …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และ MISS SITT NYEIN PHYU ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และ MISS SITT NYEIN PHYU ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Multidisciplinary Healthcare ชื่อเรื่อง: Responsiven …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Environmental Research and Public Health ชื่อเรื่อง: Acute Effects …

Read More »