ข่าวหน้าแรก

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund จากการประกวดในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี พ.ศ. 2654             ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอ …

Read More »

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” ตัวแทนสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายผ …

Read More »