ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และ ดร.พักตร์วิภา โชคภูเขียว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และ ดร.พักตร์วิภา โชคภูเขียว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Physiotherapy Theory and Practice ชื่อเรื่อง: Validity and relia …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.กฤตยา แซ่ลี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.กฤตยา แซ่ลี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ diagnostics ชื่อเรื่อง: Effects of Escherichia coli and Proteus mirabilis o …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.ณหทัย อุตมะมูล ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.ณหทัย อุตมะมูล ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ PLoS ONE ชื่อเรื่อง: 1H NMR metabolic profiling of Staphylococcus pseudin …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Scientific Reports ชื่อเรื่อง: Anemia, iron deficiency, and thalassemia among the Thai population inha …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อรุณวดี ชนะวงศ์ และ นางสาวภัสราวดี เหมวรานนท์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อรุณวดี ชนะวงศ์ และ นางสาวภัสราวดี เหมวรานนท์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Antibiotics ชื่อเรื่อง: Recombinase Polymerase Amplification Combined …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชวยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชวยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Foods ชื่อเรื่อง: Prebiotic, Antipathogenic Bacteria and …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์พรสุดา มาระมิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์พรสุดา มาระมิ่ง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of molecular Sciences ชื่อเ …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่      37      /2565 เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิ …

Read More »