ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ ที่กรุณามอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ ที่กรุณามอบทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Read More »

“ชื่นชม ยินดี” กับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2564

เมื่อ วันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึง ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ นายทรงฤทธิ์ ศรีลุนช่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคน …

Read More »

U2T-ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเสนอในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

U2T-ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเสนอในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ต.ศิลา อ.เมือ …

Read More »

ตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ บุคลากรจากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา คณะเท …

Read More »

การอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ยุพา เอิ้อ …

Read More »

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ”

งานห้องปฏิบัติการ AMS KKU จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานห้องป …

Read More »

หลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9

หลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ว …

Read More »