ข่าวประชาสัมพันธ์

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน โครงการ “Erasmus+ Intern …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีอภิปรายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีอภิปรายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของ คณะเทคนิคการแพทย์, ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ค …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี เตชะเสน อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ศรัณย์ กิมาวหา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑ …

Read More »

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญการจัด …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมออกโรงทาน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมออกโรงทาน และร่วมพิธีทอดผ้าป …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทกมล หรรษาวงศ์ และ นางสาวกนกอร ธนะสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทกมล หรรษาวงศ์ และ นางสาวกนกอร ธนะสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Malaysian Journal of Medical Sciences ชื่อเรื่อง: A 6-Week Nine-Square E …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี และ MISS NANG EI EI AUNG ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี และ MISS NANG EI EI AUNG ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Medical science monitor basic research ชื่อเรื่อง: FLT3 Gene Mutations …

Read More »