ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน …

Read More »

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าดำเนินการร้านค้า และร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าดำเนินการร้านค้า และร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น <<รายละเอียดร้านค้า>> <<รายละเอียดร้านถ่ายเอกสาร>>

Read More »

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6319/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6320/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแห …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ สาที

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ สาที ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6352/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทส …

Read More »