ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” ตัวแทนสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายผ …

Read More »

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิตสาขาจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ รุ่นที่ 3

<<รายละเอียด>>

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจิโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศ …

Read More »