ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น”

 ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น”  วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566  รุ่น 1 เวลา 08.00-12.00 น.  รุ่น 2 เวลา 12.30-17.00 น …

Read More »

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Healthcare and Tourism”

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Healthcare and Tourism” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เ …

Read More »

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย” รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2565

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย” รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2565 โดย กระทรวงกา …

Read More »

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย”

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย” รุ่น 2 ปีงบประมาณ 2565 โดย กระทรวงกา …

Read More »

 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปสู่พัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำไปสู่พัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าในการพัฒนาและปรับ …

Read More »

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร “พลิกโฉมการดูแลสุขภาพ ด้วยแนวคิดดิจิทัล”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร “พลิกโฉมการดูแลสุขภาพ ด้วยแนวคิดดิจิทัล” เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่ …

Read More »