ข่าวอบรมสัมนา

โครงการอบรมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม วิจัย และวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิ …

Read More »