U2T-ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเสนอในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

U2T-ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำเสนอในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัณฑนา ศิริธราธิวัตร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ
โดยทีมได้ร่วมนำเสนอโครงการในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 40 ทีม ในหัวข้อ “พัฒนาทักษะและสุขภาวะผู้ให้การดูแล (Caregiver)” ด้านTechnology / Health Careทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา/อสม.ใน รพ.สต. 2 แห่ง/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น เป็นต้น
หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ จะนำไปสู่การขยายผลเป็นต้นแบบในอนาคตต่อไป
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …