บุคลากรงานยุทธศาสตร์

บุคลากรงานยุทธศาสตร์

     คุณมยุรี แคว้นน้อย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์
Email : mayhat@kku.ac.th
 
 

 

คุณดรุณี ชูคันหอม
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : daruch@kku.ac.th

 

คุณวลาลักษณ์ ช่างสากล
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการ
Email : val4kam@kku.ac.th

 

คุณจีระนันท์ ชมที
นักจัดการงานทั่วไป
Email : jeerch@kku.ac.th

 

คุณอภิชญา ไร่วิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
Email :apicra@kku.ac.th

 

คุณสุภาพร ปัญญา
นักวิเทศสัมพันธ์
Email : supapan@kku.ac.th

 

คุณทรงเดช  ทวีพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : songta@kku.ac.th

 

คุณธรรมการ ใจเพ็ชร์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Email : thamja@kku.ac.th

 

คุณจีรณัชชา  เข็มเพชร
(เลขาคณบดี)
Email : jeekhe@kku.ac.th