สำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน                                                                          บริการสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการศึกษา                                                                       การลงทะเบียนเรียน

แผนการศึกษา

❑ บริการสารสนเทศ มข. 

❑   iKKU
mail KKU Webmail | สมัครสมาชิก KKU Webmail

❑  การใช้บริการ KKU-WiFi , การติดตั้ง eduroam
❑ สมัครสมาชิก WIFI,KKUNET@HOME (สำหรับนักศึกษา)
 บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 KKU Software License Reservation
 เปลี่ยน Password สำหรับ KKU-NET
 VPN หรือ KKU-Net@Home
 สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมข.
 แผนที่ มข.
 สำนักหอสมุด
 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
 KKU App
 URL Shortener & QR Code                                                

              

❑ บริการทางการแพทย์

       หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
       ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
       สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
       โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
       ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO)