สำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากร

❑ บริการ/บริหารงาน

     ❑ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา     
     
     ❑งานบริหารและธุรการ

        งานคลังและพัสดุ
                
 ฐานข้อมูลด้านการเงิน   
                 
ฐานข้อมูลด้านพัสดุ       
                 
  การสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์จากหมายเลขครุภัณฑ์เป็นภาพถ่าย โดยใช้ Qr-Code      
                 
  รายงานการจัดซื้อวัสดุวิทย์งวด 

 

      งานยุทธศาสตร์
           
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
                  
วิจัยนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
                  
 บริการวิชาการ
             
 ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
                       แผนและประกันคุณภาพ      
                      ฐานข้อมูลตัวชี้วัด       
              ฝ่าย IT เทคโนโลยีสารสนเทศ
            การต่างประเทศ       
              สารบรรณ
           

 

       งานห้องปฏิบัติการ

 

         สถานบริการสุขภาพ

        ห้องสมุดคณะฯ

        ขั้นตอนการขอใช้เครื่อง flow cytometry

 

❑ สารสนเทศสำหรับบุคลากร

 คู่มือสำหรับคณาจารย์                       AMS BASE
 E-Office                                        ระบบจองห้องเรียน
 ระบบแจ้งขอร้องเรียน                         การจัดการความรู้ AMS KM
 MOU / MOA                                   ออกหนังสือรับรองบุคลากร
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน มข.

 

 คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

     OPTON 8000
     Biodex Multi-Joint System
      ILux LF HPS

❑ บริการด้านทรัพยากรบุคคล

❑ บริการสารสนเทศ มข.

 iKKU
 KKU Webmail | สมัครสมาชิก KKU Webmail
 การใช้บริการ KKU-WiFi , การติดตั้ง eduroam
 สมัครสมาชิก WIFI,KKUNET@HOME (สำหรับนักศึกษา)
 บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 KKU Software License Reservation
 เปลี่ยน Password สำหรับ KKU-NET
 VPN หรือ KKU-Net@Home
 สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ภายในมข.
 แผนที่ มข.
 สำนักหอสมุด
 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
 KKU App
 URL Shortener & QR Code

 

❑ บริการทางการแพทย์

 หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO)