เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์

เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์

เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์                            คณาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์
      ประวัตความเป็นมาของคณะฯ                              คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   
     คณะผู้บริหาร
     วัสัยทัศน์/ค่านิยมองค์กร                                     คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด  
     โครงสร้างการบริหาร
     คณะกรรมการประจำส่วนงาน                            กองบริหารคณะเทคนิคการแพทย์

                                                                                    บุคลากรงานบริหารและธุรการ
                                                                                    บุคลากรงานยุทธศาสตร์
                                                                                    บุคลากรงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
                                                                                    บุคลากรงานห้องปฏิบัติการ

 แผนผังคณะเทคนิคการแพทย์
 ติดต่อเรา