ิbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานบริการสุขภาพฯ ร่วมกับ

หน่วยบริการผลิตแอนติบอดีและโปรตีนรีคอมบิแนนท์ ให้บริการ

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ จำเนียรทรง

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ และ อาจารย์อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ

ข่าวกิจกรรม

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park)

นำโดย งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลจาก

“การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (3 Minute Thesis Competition: 3MTC)”

อ่านต่อ

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษาและงานห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ

"อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2567"

ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีความพร้อมในการรับมือและสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อ่านต่อ

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม

“มอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 เข้าสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566”

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

อ่านต่อ

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

อ่านต่อ

ข่าวอบรมสัมมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2567

อ่านต่อ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นพัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นพัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

Facebook คณะเทคนิคการแพทย์