ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง
ขอแสดงความยินดีกับ
ขอแสดงความยินดีกับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฉัตรชัย พิมพศักดิ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Trends in Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ Mrs.Anousone Phimphila ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo

ขอแสดงความยินดีกับ นางเอมอร ทุยบึงฉิม

ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น "กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประเภทสนับสนุน

ชื่นชมยินดี “ รศ.ดร.กภ. พรรณี ปึงสุวรรณ ”

ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะและวิทยาลัยประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีคณะผู้บริหาร

คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

จัดโครงการ Super Camp ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจอมขวัญ โรงแรมบายาสิตา

อ่านต่อ

ศิษย์กายภาพบำบัดบริจาคอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน

บริจาคเครื่องติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ (POLAR heart rate monitor) รุ่น FT1

อ่านต่อ

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการศึกษาแนวทางในการรวมหลักสูตร

อ่านต่อ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น

พัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำและหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์

อ่านต่อ

สิ้นสุดลงแล้วกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (non degree) รุ่นที่ 1

หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Healthcare and Tourism)

อ่านต่อ

โครงการ “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3 (CP3) ปีการศึกษา 2566”

สาขาวิชากายภาพบำบัด ร่วมกับงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

โครงการอบรม "การบริหารจัดการข้อมูลบน Google Drive ของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์"

ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร จำนวนทั้งหมด 4 รอบ

อ่านต่อ

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

อ่านต่อ

ข่าวอบรมสัมมนา

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 12

ระยะเวลา : 4 เดือน ระหว่าง 4 มิถุนายน - 2 สิงหาคม และ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2567

อ่านต่อ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นพัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นพัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

Facebook คณะเทคนิคการแพทย์