แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

 

แผนปฏิบัติการประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

งานประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯ

 

งานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

 

รายงานประจำปี