ข่าวอบรมสัมมนา

...

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 12

????????ขยายเวลารับสมัคร ????????

"โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 12

Special Course Training in Transfusion Science"

ระยะเวลา : 4 เดือน ระหว่าง 4 มิถุนายน - 2 สิงหาคม และ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

สถาบันดำเนินการ สถาบันหลัก : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันสมทบ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ค่าลงทะเบียน : 40,000 บาท

รับจำนวน : 10 คน !!

????????เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดรายละเอียด,ใบสมัคร : https://kku.world/syw0s