ข่าวอบรมสัมมนา

...

หลักสูตรอบรมระยะสั้นพัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

???? กลับมาแล้ว! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

???? “หลักสูตรอบรมระยะสั้นพัฒนาทักษะด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ”

✨ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานด้านพันธุกรรมของมนุษย์และจุลชีพ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Molecular Genetics, Sequencing และ Bioinformatics
เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง

???? เปิดอบรม 2 รอบ:

รอบที่ 1: 1 ธ.ค. 2566 – 31 มี.ค.2567
(สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค)

รอบที่ 2: 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 2567 (อยู่ในระหว่างการขอรับทุนสนับสนุน)

???? ภาคบรรยาย: เรียนออนไลน์ผ่านบันทึกวิดีโอ
???? ภาคปฏิบัติ: ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น และสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้อง

???? เป้าหมายผู้เรียน: นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

???? รายละเอียดโครงการ: https://kku.world/premed-amskku
???? ลงทะเบียนที่: https://kku.world/registerpremedams

???? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: premedkku@gmail.com
???? ติดตามเราได้ที่: Facebook Genomics and Precision Medicine Faculty of Associated Medical Sciences

จัดโดย หลักสูตรจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจเป็นลายเส้นรูป โปสเตอร์ และ ข้อความ