ข่าวประชาสัมพันธ์

...

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ

???????????? คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ

ผศ.ดร.กภ.ยอดชาย บุญประกอบ

???? ได้รับรางวัล “นักกายภาพบำบัดดีเด่น พ.ศ. 2566 ด้านวิชาการ (สายวิชาการ)” จาก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย