ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.พรรณี ปึงสุวรรณ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20

???? ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2566