ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

นางสาววิภาวี เบาวะนนท์

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด

ที่ได้ดำรงตำแหน่ง "นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

นายวสิน ทองเพชร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566"