ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Sustainability

ชื่อเรื่อง : Cervical Spine Towards Sustainable Early Education Practices: A Quasi-Experimental Study on the Effects of Kindergarten Physical Education Programs on Fundamental Movement Skills and Self-Regulation in Haikou City, China