ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิวาพร จาดเปรม ศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล นางสาวอริสา เหลืองบุตรนาค

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ทิวาพร จาดเปรม

ศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

นางสาวอริสา เหลืองบุตรนาค

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ PLoS One

ชื่อเรื่อง : Validity and reliability of the Balance Error Score System (BESS) Thai version in patients with chronic non-specific neck pain