ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี และ ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์"

ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด"

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2571

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5040/2567