ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ปิ่นละออ และ นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ปิ่นละออ และ นายทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Traditional and Complementary Medicine
ชื่อเรื่อง : Cannabidiol suppresses proliferation and induces cell death, autophagy and senescence in human cholangiocarcinoma cells via the PI3K/AKT/mTOR pathway