ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ อาจารย์พักตร์วิภา โชคภูเขียว

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ อาจารย์พักตร์วิภา โชคภูเขียว

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Aging and Physical Activity

ชื่อเรื่อง Determination of Body Composition in Community-Dwelling Older Adults With and Without Sarcopenia Using Data From Practical Measures