ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ อาจารย์พักตร์วิภา โชคภูเขียว

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ อาจารย์พักตร์วิภา โชคภูเขียว

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Malaysian Journal of Medical Sciences

ชื่อเรื่อง The Use of Practical Measures to Determine Body Composition of Older People