ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ระดับปริญญาเอก รางวัล “ระดับเงิน”รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษา, Dr. Tin May Aung นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ชื่อเรื่อง Serum Markers for the Diagnosis and Prognosis of Cholangiocarcinoma
ระดับปริญญาโท รางวัล “ระดับเงิน” ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา, น.ส.ชญาดา สุนทรพนาเวศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อเรื่อง High Hb F determinants in Thai: Characterization of related genes