ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ปิ่นละออ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ปิ่นละออ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Scientific Reports

ชื่อเรื่อง Overexpression of microRNA-205-5p promotes cholangiocarcinoma growth by reducing expression of homeodomain-interacting protein kinase 3